top of page
Wieloletnie
doświadczenie
 • na rynku od 2000 roku
 • rozbudowane własne zaplecze produkcyjne
 • wyspecjalizowana kadra
Produkujemy
dla branży:
 • elektrochemicznej
 • elektrotechnicznej
 • jubilerskiej
 • kolejowej
 • maszynowej
 • metalurgicznej
 • szklarskiej
 • motoryzacyjnej
System
Zarządzania
Jakością
zgodny z ISO 9001:2015, certyfikowany przez TÜV Rheinland
Współpraca
z placówkami
naukowymi
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Instytut Metali Nieżelaznych
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska
Polski film
Obejrzyj Teraz
techmatstrateg logo.png
ncbr_logo_z_czerwonym_napisem(1).jpg

CARBO-GRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.:

WĘGLOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEZNACZONE NA ELEMENTY DLA PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO.

Projekt nr: TECHMATSTRATEG2/408701/2/NCBR/2019

Akronim: Tech-Graf

 

Projekt koncentruje się na opracowaniu nowej generacji krystalizatorów, tygli oraz łańcuchów grzewczych wykonanych z nowych materiałów węglowych, które przeznaczone będą do procesów topienia i odlewania ciągłego oraz półciągłego metali nieżelaznych i ich stopów.

Program badań obejmuje zarówno prace badawcze związane z opracowaniem nowej gamy materiałów węglowych, jak i prace badawcze związane z opracowaniem technologii ich wytwarzania i przetwarzania w aspekcie uzyskania nowej generacji wyrobów węglowych cechujących się zespołem wysokich własności użytkowych. Oryginalność nowych rozwiązań opierać się będzie zarówno na opracowaniu nowej grupy materiałów kompozytowych otrzymywanych w procesach mieszania różnego typu komponentów proszkowych, ich prasowania oraz wielostopniowej obróbki cieplnej, jak i infiltracji grafitów związkami organicznymi i nieorganicznymi w połączeniu z zabiegami karbonizacji. Ponadto przeprowadzone zostaną badania nad możliwością zwiększenia własności użytkowych nowych materiałów przez ich uszlachetnienie powłokami ochronnymi nanoszonymi metodami CVD/PACVD i natryskiwania cieplnego. Założono, że w efekcie przeprowadzonych prac badawczych powstaną wyroby węglowe nowej generacji charakteryzujące się zwiększoną odpornością na ścieranie, erozję ciekłego metalu oraz utlenianie. Umożliwi to wydłużenie czasu ich eksploatacji w instalacjach metalurgicznych oraz wpłynie korzystnie na zwiększenie uzysków materiałowych w procesach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych. Dzięki wymienionym cechom funkcjonalnym nowoopracowanych wyrobów węglowych zwiększona zostanie wydajność procesu topienia i ciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów a przez to nastąpi zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności procesów wytwórczych.

 

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • ŁUKASIEWICZ – IMN – Lider konsorcjum

​       Konsorcjanci: 

 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

 • CARBO-GRAF Sp. z o.o.

 

Termin realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.04.2022 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 9 316 509,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 694 666,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG.

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb-1.jpg
BGK_logo_kolor_poziom.jpg
UE_EFRR_rgb-1.jpg

CARBO-GRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Technologia produkcji nakładek stykowych o wysokich parametrach fizyko-mechanicznych dla trakcji tramwajowej oraz trolejbusowej.”

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania nakładek stykowych o wysokich parametrach fizykomechanicznych dla trakcji tramwajowej oraz trolejbusowej. Innowacja technologiczna została opracowana w ramach przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych i umożliwi wytwarzanie znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na świecie produktów - nakładek stykowych o wysokich parametrach fizyko-mechanicznych dla trakcji tramwajowej oraz trolejbusowej.

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowanie potencjalnych klientów

oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. Aby wdrożyć innowacyjny produkt niezbędne jest nabycie nowych środków trwałych, które umożliwią wdrożenie technologii oraz produkcję nowego produktu.

 

Planowane efekty:

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie uruchomienie wytwarzania nowego produktu w wyniku wdrożenia nowej technologii.

 

Wartość projektu:  1 465 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 465 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 512 750,00 zł

agh_znk_wbr_rgb_150ppi.jpg
logo_pbs_do_pobrania.jpg
ncbr_logo_z_czerwonym_napisem(1).jpg

Carbo-Graf Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu pt.: "Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji nakładek stykowych do odbieraków prądu trakcji kolejowej". Projekt współfinansowany był przez NCBR w ramach Programu Badań stosowanych, nr projektu PBS3/B5/49/2015.

Celem realizacji projektu było opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji nakładek stykowych do taboru kolejowego, odpowiadających za prawidłowe pobieranie i przekazywanie energii z sieci trakcyjnej do elektrowozu. Projekt realizowano przy współpracy z jednostką naukową, Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie. Opracowane i zbadane doświadczalnie nakładki, przewidziane do sieci trakcyjnych zasilanych napięciem stałym 3kV, uzyskały pozytywną opinię Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Nowe rozwiązania oprócz wysokich własności użytkowych posiadają znakomite właściwości trybologiczne przekładające się na bardzo małe zużycie w wyniku eksploatacji. Wobec powyższego, tak jak zakładano wcześniej, uzyskane wyniki w ramach realizacji projektu zostaną skomercjalizowane, a opracowana technologia zostanie wdrożona do produkcji.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 3.183.125,00 zł
Wartość dofinansowania: 2.013.125,00 zł
Okres realizacji: od 01-07-2015r. do 30-04-2018r.. 

eramin.jpg
flaga_polski.png
ncbr_logo_z_czerwonym_napisem(1).jpg

Carbo-Graf Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu pt.: „Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach „zielonej energii (green energy)”. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego ERA-NET ERA-MIN.

Projekt ma na celu wykonanie technicznego studium wykonalności wykorzystania karbonizatów pochodzących z popiołów lotnych i dennych jako substytutu dla materiałów na bazie naturalnego grafitu w technologiach „zielonej energii”. Proponowane podejście pokazuje innowacyjne metody i technologie rozwoju procesów odzysku i przekształcenia karbonizatów pozyskanych z popiołów w wysokojakościowe materiały w różnych zastosowaniach. Projekt przewiduje wykorzystanie w sposób bezpieczny dla środowiska różnych rodzajów popiołów ze spalania węgla, w celu odzysku z nich koncentratów karbonizatów i zastosowanie ich jako prekursora do produkcji nowych materiałów kompozytowych z tlenkami metali, w zastosowaniach jako katalizatory do produkcji zrównoważonej energii w reakcji wydzielania wodoru (HER), reakcji wydzielania tlenu (OER), reakcji redukcji tlenu (ORR) dla technologii ogniw paliwowych i rozkładu wody (jednoczesna produkcja O2 i H2). Projekt ma również dodatkowy cel związany z oceną zasobów naturalnego grafitu i zakłada pobranie i scharakteryzowanie właściwości technologicznych próbek grafitów naturalnych w krajach będących członkami konsorcjum projektu, dla porównania ich z własnościami wydzielonych i grafityzowanych karbonizatów. Realizacja projektu pozwoli na ocenę możliwości ochrony naturalnych zasobów grafitu poprzez wykorzystanie jego substytutu.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2016 – 30.09.2019 r.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 162.693,30 zł

Wartość dofinansowania: 130.154,64 zł

bottom of page